Reklamacije i povrat proizvoda

Kupac ima pravo na povrat robe u slijedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije pismeno putem e-maila info@slatkisvijet.com koje zaprimi do četrnaest (14) radnih dana od primitka robe, s instrukcijama za povrat robe. Prodavatelj ne odgovara za krivo naručenu robu, niti istu zamjenjuje drugom. Prodavatelj će u slučaju opravdane reklamacije izvršiti povrat sredstava u vrijednosti robe koju kupac vraća. Povrat sredstava za trošak izvršene dostave nije moguć. Potrošač snosi trošak povrata robe koji iznosi 5,90 €.

Oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili u transportu, osim transporta dostavom, kupac sam plaća i nisu predmet garancije.

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati ili promijeniti narudžbu, odnosno, prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Moguće je vratiti proizvod koji nema istu funkcionalnost i namjenu, ali nije moguće vratiti proizvod zbog boje, veličine ili iz razloga da Vam se proizvod ne sviđa. Proizvod također nije moguće vratiti ukoliko je oštećen nestručnim rukovanjem. Sve fotografije proizvoda su informativnog karaktera te izgled proizvoda može odstupati od ovdje prikazane fotografije.

Ovdje još jednom napominjemo da izgled proizvoda može u detaljima biti različit od onog sa fotografije na stranicama www.slatkisvijet.com/shop .

U slučaju zamjene proizvoda za drugi proizvod kupac samostalno snosi troškove dostave do adrese prodavatelja i od adrese prodavatelja do kupca.

Jamstvo na originalnost proizvoda definirano je od strane samih autora te se kao takvo prosljeđuje kupcima za pojedine proizvode.

Sve reklamacije proizvoda i usluga moguće je dostaviti putem e-maila na adresu info@slatkisvijet.com.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:

  • ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
  • ako proizvod nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
  • kad je Prodavatelj predao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
  • ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
  • ako je proizvod nepravilno montiran pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl.10., st.3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2022), Kupac može svoje pisane prigovore poslati putem elektroničke pošte na adresu info@slatkisvijet.com ili ili poštom na adresu sjedišta tvrtke Mundus Dulcis d.o.o., Konščica 13/a, 10435 Konščica. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 14 dana od dana primitka prigovora.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 14 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da u svom prigovoru obavezno navedete ime i prezime te vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.


Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca roba predana u posjed. Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, kupca mora obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji kupac raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora kupac snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu prodavatelju neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Prodavatelj je dužan bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o jednostranom raskidu ugovora, vratiti kupcu što je platio, ali ne prije nego što mu roba bude vraćena. Povrat novca bit će vraćen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju kupac vraća oštećena i nije za daljnju prodaju prodavatelj nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem kupca umanjena vrijednost, prodavatelj ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća kupcu. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom elektroničkom poštom na adresu info@slatkisvijet.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.